L'ANÀLISI DE LES FORMES CULTURALS - La interpretació del text literari

La teoria literària com a acostament al text · El comentari de text i els estudis literaris
Dues grans tendències · Una proposta metodològica global per a l'anàlisi de textos literaris

 

Una proposta metodològica global per a l'anàlisi de textos literaris

Establerts els criteris amb què concebem el text literari com a missatge dins un procés comunicatiu, elaborat d'acord amb la funció estètica, el qual demana ser interpretat, i el seu llenguatge, els seus recursos i gèneres, és a dir, establerta la metodologia amb què acararem aquesta mena de textos, establirem tot seguit metòdiques -normes pràctiques per a seguir un camí, en el nostre cas la interpretació de textos literaris- per afrontar-los. Cada període històric n'ha creat moltes i diverses; no és pas aquest el lloc on exposar una història de la crítica literària. Ara bé, totes les metòdiques s'acaben resumint en una fase d'anàlisi, una de síntesi i unes conclusions. També nosaltres seguirem aquests passos i podríem establir aquest ordre:

Análisi

  1. Eix de producció (factors extratextuals: autor, propòsit, gènere, context sociocultural, datació, influències rebudes i exercides, etc.). Aquest nivell pragmàtic ens portarà a entendre com es condicionen la resta d'aspectes del text.
  2. Establiment de l'organització del text (estructures significatives: nuclis o parts). Si el text és poeticoliric, caldrà també establir les estructures rítmiques. Aquest nivell significatiu o semàntic de coherència i cohesió ens ajudarà a captar com el text diu el que diu.

Síntesi

  1. Formulació del tema, de la idea central. Aquest punt -sovint, dialècticament depenent de l'anterior- ens porta a interpretar definitivament què diu el text i a exposar, si s'escau, els seus fons mentals (com el text ha dit el que diem que ha dit).

Justificació

  1. Comentari, seguint les parts de l'estructura, des del punt de vista fonètic, morfosintàtic, lèxico-semàntic i retòric, a fi de valorar-ne les relacions de coherència i cohesió. Aquesta part, la més important, ens revelarà per què el text diu el que diu de la manera que ho diu)

Conclusió: Balanç de conjunt. Aportacions significatives de l'autor.

Concebem, doncs, l'anàlisi d'un text literari com una descripció detallada de les peculiaritats que ofereix en tots els nivells -pragmàtic, textual i lingüístic- a fi d'arribar a justificar-ne una interpretació. En esquema, i d'acord amb el que hem anat dient fins ara, tindríem:

Nivells Objectius Aspectes Estratègies
Pragmàtics Anàlisi dels factors extratextuals que condicionen la resta d'aspectes i valoració del text per la seva adequació a aquests factors. 1. Eix de producció Qui produeix el text i amb quin propòsit? De quin tipus és? A qui es dirigeix? En quin context situacional es troben emissor i receptor?
Textuals Estructurals

Anàlisi de l'organització global del text (amb els corresponents ritmes, si és líric).

Valoració de l'estructuració.

2. Com el text diu el que diu? Amb quines parts es presenta el text? Amb quin ordre? Quines relacions mantenen? Respecta la convenció del gènere?
Semàntics

Anàlisi del contingut significatiu.

Formulació del tema i dels fons mentals

3. Què diu el text? Quin és el contingut global? Quines subtemàtiques porten al tema central?
Lingüístics

Anàlisi de l'ús que fa de la llengua

Valoració per l'adequació, coherència i cohesió com a justificació del seu contingut.

4. Per què el text diu el que diu de la manera que ho diu. Quins trets fonètics, morfosintàctics, lèxics i retòrics presenta?
5.Conclusió

Valgui aquesta sinopsi com a resum global del que cercarem en cadascun dels diversos tipus de text que s'hagin d'analitzar: narratius, lírics, dramatúrgics, assagístics, teòrics, crítics, etc.

 

Pàgina 1 de 1 Pàgina inicial Amunt Avançar pàgina